دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر بر فرهنگ مالياتي ازديدگاه موديان و کار شناسان مالياتي اداره کل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر بر فرهنگ مالياتي ازديدگاه موديان و کار شناسان مالياتي اداره کل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

مقدمه و هدف پژوهش: دراین تحقیق در راستای شناخت دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر بر فرهنگ مالياتي ازديدگاه موديان و کار شناسان مالياتي اداره کل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران، رویکردها و مدل‌ها ی مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات پاسخگویان، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها استفاده شده است. روش پژوهش: به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. مدل معادلات ساختاری (SEM)روش برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی است که در این تحقیق تحلیل داده‌های با استفاده از نرم افزار LISREL 8. در دو بخش: تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل ساختاری انجام شد. در بخش اول، ویژگی‌های فنی از پرسشنامه با قابلیت اطمینان شاخص، همگرا بررسی و بخش دوم ضرایب ساختاری برای بررسی فرضیه ما مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌هاو نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که یکی از موانع برای تحقق مالیات بر درآمد مالیات بر فرهنگ است. براساس نتایج تحقیق حاضر احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب محیط شغلی کارگزاران مالیاتی، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران از جمله عوامل تاثیر گزار بر فرهنگ مالیاتی می‌باشند.

لینک کمکی