دانلود فایل های word مقاله مقايسه جهت گيريهاي اخلاقي در جامعه پزشکان و حسابرسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه جهت گيريهاي اخلاقي در جامعه پزشکان و حسابرسان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: حسابداران رسمی در پاره‌ای از مواقع در سازمانی به کار اشتغال دارند که ارزش‌های آن سازمان با ارزش‌ها و استاندارد‌های حرفه حسابداری در تضاد است.این حسابداران از یک طرف باید به سازمانی که در آن شاغل اند تعهد داشته باشند و از سوی دیگر به ارزش هاو ضوابط حرفه‌ای متعهد باشند.ازاهداف مهم این مقاله،نخست بررسی جهت گیری اخلاقی و بررسی تعهد حرفه‌ای پزشکان و حسابرسان،دوم مقایسه جهت گیری‌های اخلاقی و تعهد حرفه‌ای در دو جامعه پزشکان و حسابرسان و سوم اینکه جامعه حسابداران و حسابرسان و سازمان نظام پزشکی را از این رابطه آگاه نماید. روش پژوهش:جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه تعهد حرفه‌ای که توسط Suddaby و همکاران درسال 2009استفاده شده،و پرسش نامه موقعیت اخلاقی (EPQ) برای سنجش ایده ال گرایی و نسبی گرایی استفاده شده است.آزمون فرضیه‌ها باآزمون مقایسه میانگین دو جامعه (آزمون T) انجام می‌شود. یافته‌ها: این مقاله جهت گیری‌های اخلاقی در جامعه پزشکان و حسابرسان را بررسی نموده است.شواهد نشان می‌دهد جهت گیری‌های ایده آل گرایی، نسبی گرایی و تعهد حرفه‌ای یکسان است و تفاوت معنی داری ندارند.هم چنین شغل (حسابرسی و پزشکی) بر رفتار و اخلاق اخلاق افراد تأثیر گذار نیست. یعنی موضوع اخلاق و رفتار حرفه‌ای تحت تأثیر ماهیت شغل نیست.پس می‌توان استدلال نمود که بخشی از رعایت اخلاق ناشی از هنجارهای اجتماعی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق آگاهی سودمندی درباره وضعیت ارزش‌های اخلاقی حاکم بر حرفه حسابداری و پزشکی در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهد.وضعیت جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه‌ای حرفه حسابرسی در بازار حسابرسی را نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که جامعه حسابداران رسمی با چه مسائلی در حوزه اخلاق روبرو است.

لینک کمکی