دانلود فایل های word مقاله مؤلفه‌هاي فرهنگي و ادراک ريسک سرمايه گذاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مؤلفه‌هاي فرهنگي و ادراک ريسک سرمايه گذاران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: ریسک و بازده دو عنصر اساسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران می‌باشد که بر اساس تحقیقات موجود ریسک کل که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار را منجر می‌گردد متشکل از دو عنصر ریسک عین و ریسک ذهنی می‌باشد که می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. عوامل مختلفی بر ادراک ریسک سرمایه‌گذاران اثرگذار است که یکی از این عوامل گوناگونی فرهنگی است. بررسی تاثیر مؤلفه‌های فرهنگی در حوزه مدیریت مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که برخورداری از فرهنگ‌های مختلف در مواجهه با قیمت‌ها و نوسانات قیمتی و اخبار منتشره مهم و غیر مهم سهام رفتار‌ها و تصمیمات متفاوتی را ایجاب می‌کند. روش پژوهش: در این مقاله برای سنجش عوامل فرهنگی مؤثر بر ادراک ریسک سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران پرسشنامه‌ای با 22 گویه فرهنگی در سه مؤلفه ارزش‌ها، امکانات و رفتار طراحی شد. در طراحی گویه‌ها از نظرات خبرگان استفاده شده و طیف پنج‏تایی لیکرت به کار رفته است. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‏هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر‏های مکنون می‏باشد که با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 6 صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که سه مؤلفه «ارزش‌ها»، «امکانات» و «رفتار» به ترتیب با مقادیر 86/0، 55/0 و 81/0، بر ادراک ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارند. همچنین در مدل اندازه‌گیری مشاهده می‌شود که بین ارزش‌ها با امکانات و رفتار به ترتیب مقدار 47/0 و 7/0 و بین امکانات با رفتار، مقدار 44/0 همبستگی وجود دارد. نتیجه‌گیری: چنان که مشاهده شد رابطه بین ادراک ریسک سرمایه‌گذاران و مؤلفه‌های سه گانه فرهنگی موثر بر آن و همچنین رابطه بین گویه‌ها و مؤلفه‌های سه گانه مؤثر بر ادراک ریسک، معنی‌دار است.[

لینک کمکی