دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير سبک مديريت بر انگيزش سازماني(مورد پژوهش: مراکز پژوهشي ديني استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير سبک مديريت بر انگيزش سازماني(مورد پژوهش: مراکز پژوهشي ديني استان قم) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک مدیریت بر انگیزش سازمانی تدوین شده است. این پژوهش به دنبالی پاسخ­گوئی به این سؤال محوری است که چگونگه انواع سبک مدیریتی بر انگیزش کارکنان یک سازمان تأثیر می­گذراد؟ روش پژوهش: از روش پیمایش،[i] با جمعیت نمونه 200 نفری از پژوهشگران مراکز پژوهشی دینی استان قم، برای بررسی موضوع استفاده شده است. روائی[ii] و پایایی[iii] پرسش‎نامه به ترتیب با اعتبار‎ صوری و آلفای‎کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. از آماره‌های توصیفی و استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها: تحلیل و بررسی یافته‎ها نشان می­دهد که سبک مدیریتی با سه مؤلفه نوآوری، تعهد و شناخت محیطی بر انگیزش سازمانی با چهار مؤلفه رضایت، امنیت، مشارکت و نگرش تأثیرگذار است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که با ارتقاء مؤلفه­های سبک مدیریت در سازمان بر میزان انگیزش سازمانی کارکنان افزوده می­شود. سبک مدیریتی با تأثیر بر فرهنگ سازمانی موجب حاکمیت نوع خاصی از رویه­ها و رفتارهای سازمانی در سازمان، قادر به افزایش رضایت شغلی، امنیت شغلی، مشارکت با همکاران و نگرش مثبت نسبت به سازمان می­گردد.

لینک کمکی