دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير ابعاد فرهنگي جهاني شدن بر فرهنگ زنان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

مقدمه و هدف: فرآیند جهانی شدن به واسطه ابزارهای فن‌آوری خود، شیوه‌های زندگی متفاوت و ایده‌هایی نو پیش روی زنان گذارده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر سه مؤلفه فرهنگی در زنان ایرانی (هویت، اخلاق و پوشش). روش تحقیق: این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایشی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 351 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان دختر دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب به تعداد 4023 نفر در سال 1392 به دست آمده است. یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصله از برازش سه معادله رگرسیونی می‌توان گفت جهانی شدن فرهنگی بر هر سه متغیر هویت، اخلاقیات و پوشش تأثیر دارد. بنابراین فرضیه‌های اصلی تأیید می‌گردد. رابطه منفی بین متغیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن با هویت زنان؛ رابطه منفی و معکوس بین متغیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن با پوشش زنان ایرانی و رابطه معناداری بین متغیر بعد فرهنگی جهانی شدن با اخلاق زنان وجود دارد. نتیجه‌گیری: ابعاد فرهنگی جهانی شدن شامل هویت، پوشش و اخلاق بر زنان و فرهنگ زندگی آنان تأثیرگذار است و تأثیر آن به نوع عملکرد مسئولان و سیاست‌گذاران بستگی دارد. عدم درک شرایط جدید و تمهیدات لازم توسط سیاست‌گذاران در برخورد فعالانه با موج جهانی شدن، منجر به روند تهدیدی آمیز برای فرهنگ زنان و تضعیف آن خواهد شد.

لینک کمکی