دانلود فایل های word مقاله بررسي اهداف و وظايف نهادهاي رسمي فرهنگي درايران و ارائه راهکارهماهنگ سازي اين نهاد ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي اهداف و وظايف نهادهاي رسمي فرهنگي درايران و ارائه راهکارهماهنگ سازي اين نهاد ها :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :32

این مقاله با هدف بررسی وضعیت ساختار های فرهنگی موجود کشور و ارائه راهکارهای اجرایی برای هماهنگسازی نهادهای فرهنگی انجام گرفته است، سعی شده است که با استفاده از اسناد و مدارک موجود در این حوزه و نیزدر عرصه » : دیدگاه های مدیران، صاحب نظران و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به اثبات این فرضیه بپردازد کهنتایج این پژوهش .« فعالیت ها فرهنگی امکان برقراری یک رابط هی ارگانیک از نوع ه مافزایی و هماهنگی وجود داردنشان می دهد که سامان دهی امور فرهنگی ایجاد یک مرکزیت قدرتمند ستادی فر ادولتی است تا هم بتواند تاثیر اختلافاتموجود در حوزه فرهنگ کشور را کاهش دهد و هم رابطه ارگانیک و هم افزایی بین ساختارهای فرهنگی فعال این حوزهبرقرار نماید

لینک کمکی