دانلود فایل های word مقاله مقايسه ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي شهر ساوه بر اساس برخي از متغيرهاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي شهر ساوه بر اساس برخي از متغيرهاي اجتماعي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: دانلود فایل های word مقاله مقايسه ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي شهر ساوه بر اساس برخي از متغيرهاي اجتماعي، یکی از چالش‌‌های فرا روی انسان مقوله بهزیستی و نشاط است و باوجود پیشرفت‌ در فناوری و بهبود آسایش، احساس نشاط وی نسبت به گذشته افزایش نیافته و بحث نشاط زنان دانشجو به لحاظ تأثیرگذاری این گروه در جامعه اهمیت دارد. این پژوهش باهدف دانلود فایل های word مقاله مقايسه ميزان نشاط اجتماعي دانشجويان زن دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي شهر ساوه بر اساس برخي از متغيرهاي اجتماعي انجام پذیرفته است. روش پژوهش: جامعه آماری کلیه دانشجویان زن دانشگاه‌های پیام نور مرکز ساوه با تعداد 2544 نفر و آزاد اسلامی واحد ساوه با تعداد 2700 نفر در نیمسال دوم 95-1394 است؛ که برطبق فرمول کوکران 373 نفر به‌عنوان جمعیت نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه‌ مقیاس کوتاه ارزیابی نشاط اجتماعی آکسفورد و پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای اجتماعی دارای اعتبار سازه استفاده‌شده و با بهره‌گیری از تکنیک آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه معادل 87/0 است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش بین احساس محرومیت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معنادار و منفی، بین احساس مقبولیت اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و مثبت، بین احساس امنیت اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و مثبت، بین احساس بیگانگی اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین احساس نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی تفاوت معنادار وجود دارد و دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی از نشاط اجتماعی بالاتری نسبت به دانشجویان زن دانشگاه پیام نور برخوردارند.

لینک کمکی