دانلود فایل های word مقاله رابطه مديريت مشارکتي بر اثربخشي کارکنان شبکه راديويي فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله رابطه مديريت مشارکتي بر اثربخشي کارکنان شبکه راديويي فرهنگ :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

مقدمه و هدف پژوهش: تأثیر مدیریت مشارکتی در سیستم مدیریت و ارتباط آن با اثربخشی کارکنان در شبکه ی رادیویی فرهنگ در معاونت صدای رسانه ی ملّی که عدم وجود آن باعث کاهش اثربخشی کارکنان و به طبع پایین آمدن سطح کیفی برنامه‌های تولیدی در این شبکه شده است. بهره برداری بهینه از توان نیروی انسانی در راستای اهداف فردی و سازمانی مهم ترین هدف این پژوهش می‌باشد. روش پژوهش: برای دستیابی به هدف مذکور، از روش پیمایش استفاده شده است و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و سطح تحلیل استنباطی صورت گرفته است. یافته‌ها: بین مدیریت مشارکتی به عنوان شیوه مدیریتی و اثربخشی کارکنان در سازمان رابطه بالایی وجود دارد که در جامعه مورد مطالعه بطور مشخص وجود ندارد. در نهایت با اعمال آن می‌توان رضایت و تعلّق نیروها و سطح برنامه‌های تولیدی را در شبکه بالا برد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مدیریت مشارکتی در سازمان مورد مطالعه (شبکه رادیویی فرهنگ) در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. بنابراین باید فرهنگ اعمال مدیریت مشارکتی، بسترسازی و اجرا شود تا اثربخشی کارکنان بالا رفته و دراین صورت سطح برنامه‌ها نیز بالا خواهد رفت.

لینک کمکی