دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان اثربخشي پياده سازي سيستم اطلاعاتي پورتال(portal) در سيستم اداري (مطالعه موردي: ستاد استانداري خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان اثربخشي پياده سازي سيستم اطلاعاتي پورتال(portal) در سيستم اداري (مطالعه موردي: ستاد استانداري خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :27

ررسی میزان اثربخشی پیا ده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی » پژوهش حاضر با هدف انجام گرفته است که در آن شاخص های ارزیابی در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، کیفیت سیستم پورتال از لحاظ فنی و کیفیت سیستم پورتال از لحاظ حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اصلی طراحی ش د . در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب پژوهش، به بررسی نظری موضوع پرداخته می شود. سپس با بهره گیری از روش پژوهش از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای ( جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال ) و غیرکتابخانه ای (مصاحبه و پرسشنامه های مقدماتی و نهایی ) پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال » گردآوری گردیدند . به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان طراحی و در میان کاربران سیستم توزیع گردید . در ادامه، پرسشنامه های تکمیل « در ستاد استانداری خراسان رضوی شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (برای آزمون رابطه بین شاخص ها )، تی . استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی ) و فریدمن ( برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخ صها و ابعاد تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لا زم به عمل آمد . نتایج به دست SPSS آنها) و با استفاده از نرم افزار آمده نشان می دهد که سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخ صهای کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت حمایت مدیریتی اثربخش است ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها یکسان نیست . در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود میزان اثربخشی سیستم پورتال ارایه شده اند .

لینک کمکی