دانلود فایل های word مقاله ميزان اثر بخشي طرحهاي برون‌سپاري دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان يک نهاد فرهنگي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ميزان اثر بخشي طرحهاي برون‌سپاري دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان يک نهاد فرهنگي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :17

مقدمه وهدف پژوهش: امروزه سازمان ها و نهادهای فرهنگی مدرن می توانند اغلب کارهای غیرآموزشی را با عقددقرارداد به شرکت های پیما نکاری خارج از موسسه واگذار نمایند که اصطلاحا این عمل به بدرون سدااری 1 معدرواست. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جندوب بعندوان مطاععده مدوردی و تعدت عندوان ید نهدادفرهنگی، برخی از فعاعیت های غیر آموزشی و غیر استراتژی خود را برون سااری نموده است. هد این پدژوهآن است که میزان اثر بخشی برون سااری را در این واحد دانشگاهی مشخص نماید.روش پژوهش: این پژوه از روش پیمایشی استفاده نموده است. جامعه آماری شامل کلیه مسئوعین دسدت انددرکار فعاعیت های واگذار شده به پیمانکاران، )دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( می باشد که دراید ن ارتبدا ازروش سرشماری استفاده شد. داده ها توسط پرسشنامه و انجدا ماداحبه جمدو آوری شدده ، بدر ای تجزید ه تعلید لاستفاده شده است. T-Test اطلاعات نیز از آمار توصیفی)نمودار، درصد، میانگین، …( و آزمون آمارییافته ها: برون سااری باعث سرعت انجا کار، کنترل بهتر فعاعیت ها، افزای کفیت خدمات، استفاده از مهارت فنی،آزاد شدن سرمایه، کاه نیروی انسانی و صرفه جویی در وقت مدیران در دانشگاه می شود .نتیجه گیری : سیاست برون سااری در دانشگاه تا حدود زیادی به اهدافی که در منابو علمی به عنوان مندافو حاصدلاز برون سااری مطرح شده رسیده است، و مسئوعین به کارایی این روش اعتقاد دارند. اعبتده در راسدتای اثدر بخشدیبیشتر برون سااری فعاعیت های دانشگاه هنوز ضعف هایی در اجرا وجود دارد که می توان با تشکیل بانک اطلاعدا تی،مکانیز وشاخص های استاندارد برای انتخاب اصدل پیمانکداران ، انتخداب صدع ی فعالیت ت هدا بدر ای واگدذار ی وارزیابی های مستمر توسط شاخص های عینی، این موانع را رفع نمود.

لینک کمکی