دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزشي پرسنل نمايندگي شرکت گواه بر اساس مدل ارزشيابي «کريک پاتريک» از ديدگاه مديران و کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزشي پرسنل نمايندگي شرکت گواه بر اساس مدل ارزشيابي «کريک پاتريک» از ديدگاه مديران و کارکنان :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) با استفاده از مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» می باشد. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شرکت گواه (480 نفر) در سال (91- 90) تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است و حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 214 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته براساس مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.97% محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک گروهی و آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شده است. یافته‌ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران و کارکنان دوره‌های آموزشی شرکت گواه در مراحل چهارگانه «واکنش»، «یادگیری»، «رفتار» و «نتایج» اثربخش می باشد و بین دیدگاه مدیران و کارکنان درباره اثربخشی دوره‌های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی