دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت بهره‌وري زنان شاغل در ادارات مرکزي بانک کشاورزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت بهره‌وري زنان شاغل در ادارات مرکزي بانک کشاورزي ايران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: در میان عوامل موثر بر بهره‌وری سازمانی، نیروی انسانی از نقش موثر و تعیین کننده‌ای برخوردار است. بالطبع هر سازمانی برای دستیابی به چشم‌انداز و اهداف توسعه‌ای خود باید به کیفیت و ارتقاء و بهسازی نیروی انسانی خود اهتمام ویژه‌ای نماید. با توجه به اهمیت موضوع بهره‌وری در مدیریت و تنوع و اهمیت نقش زنان در بهره‌وری، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت بهروه‌وری زنان در بانک کشاورزی می‌باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی می‌باشد. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان زن شاغل در ادارات مرکزی بانک کشاورزی که تعداد آنها 384 نفر می‌باشد. حجم نمونه این پژوهش از طریق جدول کرجکسی و مورگان حدود 195 نفر محاسبه گردید که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده از میان جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه استاندارد مقیمی (1388) می‌باشد. یافته‌ها: با توجه به بار عاملی هر عامل و ادبیات موضوع بهره‌وری و محتوای گویه‌های پرسشنامه، عامل‌های به دست آمده را به این صورت می‌توان نام‌گذاری کرد: عامل اول: بهره‌وری نیروی انسانی، عامل دوم: بهره‌وری از نظر مدیریت صحیح، می‌باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، از نظر افراد نمونه مورد پژوهش، مؤلفه‌های بهروری زنان در بانک کشاورزی در حد بالا ارزیابی می‌گردد. ولی در مؤلفه بهره‌وری نیروی انسانی چون میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معناداری ندارد، می‌توان چنین استنباط کرد که وضعیت بهره‌وری نیروی انسانی زنان شاغل در بانک کشاورزی در حد متوسط می‌باشد.

لینک کمکی