دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه هوش فرهنگي با مديريت برداشت کارکنان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد علوم و تحقيقات تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه هوش فرهنگي با مديريت برداشت کارکنان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: کارکنان با افزایش هوش فرهنگی خود می‌توانند به برداشت و قضاوت دیگران درباره خود اهمیت دهند که بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات تهران هدف پژوهش حاضر بوده است. روش پژوهش: نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی - پیمایشی است.جامعه آماری کلیه کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد.سوالات هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در قالب یک پرسشنامه در اختیار 31 نفر از کارکنان دانشکده مدیریت و اقتصاد قرار گرفت. روایی پژوهش با روش صوری و روایی هم‌گرایی از روش(PLS) مورد تایید قرار گرفت.پایایی پژوهش از نوع پایایی ترکیبی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری وحداقل مربعات زوجی(PLS) و نرم‌افزار«SPSS» استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین هوش فرهنگی کارکنان با مدیریت برداشت آنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. فرضیه‌های مرتبط با مولفه‌های هوش فرهنگی؛استراتژی،دانش،انگیزش و رفتار با متغیر مدیریت برداشت مورد آزمون قرار گرفت که خروجی حاصل از نرم‌افزار مثبت و معنادار بودن فرضیه‌ها را نشان دادند. نتیجه‌گیری: سازمان‌ها با توجه به قابلیت و توانایی‌های کارکنان و به واسطه ارتقای هوش فرهنگی خود، تصویری برجسته از خود در هنگام تعامل با دیگران ایجاد نمایند که بدین صورت به موفقیت‌های بهتری در سازمان دست می‌یابند.

لینک کمکی