دانلود فایل های word مقاله ارتباط ابعاد فرهنگي با ارزش‌هاي سيستم‌هاي مالياتي (سادگي و شفافيت مالياتي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارتباط ابعاد فرهنگي با ارزش‌هاي سيستم‌هاي مالياتي (سادگي و شفافيت مالياتي) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: تأثیر فرهنگ بر سیستم‌های مالی و مدیریتی و زیر مجموعه‌های آن از قبیل سیستم‌های مالیاتی هر کشوری امری مسلم است لذا چارچوب و مدلی برای این تأثیرات ضروری به نظر می‌رسد تا با این مدل‌ها به بررسی و آزمون ارتباط بین ارزش‌های فرهنگی بر سیستم‌های مالیاتی در کشورهای مختلف پرداخت. هدف این پژوهش تبیین ارتباط بین ارزش‌های فرهنگی هوفستد با ارزش‌های سیستم‌های مالیاتی می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، پژوهشی توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای جمع آوری ادبیات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات پرسش نامه می‌باشد. پرسش نامه ای که متغیرهای فرهنگی را اندازه می‌گیرد همان پرسشنامه‌ای است که توسط خود هوفستد طراحی شده است و برای کمی کردن متغیرهای ارزش‌های سیستم‌های مالیاتی از پرسشنامه‌ای که در آن از تعاریف متغیرها و با استفاده از نظرات کارشناسان مالیاتی و مالی برای طراحی استفاده شد. پس از این که پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری گردید با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها آزمون شد و از آزمونهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهشارتباط بین ابعاد فرهنگی(فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردمنشی) و ارزش‌های سیستم‌های مالیاتی(سادگی و شفافیت) را نشان می‌دهد. نتیجه گیری: برای توسعه مدل تئوریکی تأثیر فرهنگ بر سیستم‌های مالیاتی، از چارچوب فرهنگی هوفستد (1980) و گری (1988) در این مطالعه استفاده شد. هشت فرضیه بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفتند که این فرضیه ها ابعاد فرهنگی هوفستد را با ارزش‌های سیستم‌های مالیاتی یعنی سادگی و شفافیت مالیاتی مرتبط می‌سازند. نتایج حاصل از این پژوهش، چهار فرضیه از هشت فرضیه موجود را تأیید کردند.

لینک کمکی