دانلود فایل های word مقاله آنومي اجتماعي و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهر رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله آنومي اجتماعي و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهر رشت) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله، به بررسی آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت می­پردازد. مسأله اصلی، اغتشاش در هنجار‌ها است. این وضعیت هنگامی رخ می­دهد ‌که فرد نمی‌تواند انتخاب درستی‌انجام دهد و با احساس سردرگمی در انتخاب هنجارها و قواعد رفتاری مورد قبول جمع روبرو می‌شود. این بررسی، با استفاده از دیدگاه آنومی مرتون، انجام گرفته است. از نظر وی، آنومی به منزله عدم تناسب بین اهداف پذیرفته شده اجتماعی و راه­های رسیدن به آن ها یا کسب موفقیت است روش پژوهش: روش اصلی تحقیق، مبتنی بر پیمایش اجتماعی است که با پرسشنامه انجام شده است. شیوه نمونه­گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای است و حجم جمعیت نمونه 500 نفر درنظر گرفته شده است. یافته‌ها: بررسی ابعاد سه گانه آنومی در شهر رشت نشان می­دهد آنومی در ابعاد سه گانه، به ویژه در بعد رسمی، به میزان زیاد وجود دارد. بررسی رفتار آنومیک پاسخگویان نیز گویای آن است که 62 درصد درجه هنجارشکنی متوسطی دارند. نتیجه‌گیری: فرضیه اصلی مرتون که فاصله بین اهداف مقبول اجتماعی و راه­های قانونی رسیدن به آن، منجر به آنومی می‌شود؛ در این بررسی نیز تحت عنوان " امکان رسیدن به اهداف" به اثبات رسیده است. همچنین متغیرهایی مانند اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی رابطه معکوسی با آنومی دارند. در مجموع سه متغیر مذکور، 15 درصد از آنومی را تبیین می نمایند.

لینک کمکی