دانلود فایل های word مقاله شناسايي مولفه هاي مديريت تربيت برمبناي آموزهاي قران کريم به منظور ارايه مدل مفهومي (نظريه داده بنياد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسايي مولفه هاي مديريت تربيت برمبناي آموزهاي قران کريم به منظور ارايه مدل مفهومي (نظريه داده بنياد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های مدیریت تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارائه مدل برای آموزش و پرورش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی بود. در بخش کیفی مطالعه از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده گردید. محیط پژوهش در بخش کیفی، کتاب قرآن مجید و مجموعه کتب تفسیر المیزان بوده است که تعداد 145 آیه و 133 کد باز به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. مولفه‌های به دست آمده شامل 3 مضمون فراگیر 7 مضمون سازمان‌دهنده و 18 مضمون پایه که بر این اساس سیاهه 98 گویه ساخته شد. برای سنجش روایی از ضریب نسبی روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب هولستی استفاده گردید. یافته‌ها: در بخش کمی ‌جامعه آماری شامل کلیه مدیران، مسئولان آموزش و پرورش استان‌های منتخب، روحانیت و طلاب، اساتید دانشگاه که در پنج خوشه‌ی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز کشور که در سال 96 - 94 مشغول به فعالیت بودند. حجم این جامعه آماری 310 نفر بود. نمونه‌گیری: روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 162 نفر تعیین گردید. برای بررسی روایی سیاهه از شیوه روایی سازه و هم‌چنین جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد.

لینک کمکی