دانلود فایل های word مقاله مقايسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلالاعات بهره مند از آموزش مجازي و سنتي در دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مقايسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلالاعات بهره مند از آموزش مجازي و سنتي در دانشگاه آزاد اسلامي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی، انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری 101 نفری آن شامل 63 نفر دانشجوی نظام آموزش مجازی (درحال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی) و 38 نفر دانشجوی نظام آموزش سنتی (در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) می باشند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری عمل نمونه گیری انجام نشده 0/ است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه 91 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های « من ویتنی » و t برآورد شده است. داده های آماری با استفاده از آزمون پژوهش نشان می دهد که بین سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی