دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير سبک رهبري بر فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: شرکت آلومينيوم پارس شهر صنعتي کاوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير سبک رهبري بر فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: شرکت آلومينيوم پارس شهر صنعتي کاوه) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی در شرکت آلومینیوم پارس در شهر صنعتی کاوه در سال 1391 صورت گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل 650 نفر از کارکنان بود که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 242 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. یافته‌ها پژوهش: تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم­افزار SMART PLS 2.0 در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی­های فنی پرسشنامه به وسیله­ شاخص­های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری را بر فرهنگ سازمانی در جامعه پژوهش تأیید کرد.

لینک کمکی