دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر ميزان رضايت بيمه گذاران از شرکت بيمه ايران در شهر تهران (مطالعه موردي بيمه‌هاي اتومبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر ميزان رضايت بيمه گذاران از شرکت بيمه ايران در شهر تهران (مطالعه موردي بيمه‌هاي اتومبيل) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: عنوان پژوهش حاضر «بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر برمیزانرضایت بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه ایران در شهر (مطالعه موردی بیمه‌های اتومبیل) است». هدف این پژوهش شناخت عوامل تأثیر گذار بر رضایت مشتریان بیمه و دستیابی به یک الگوی مناسب است که با استفاده از نظریه‌های مرتبط، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با طرح پرسش‌های،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و توصیفی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه 312 نفر از مشتریان بیمه ایران هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. روش پژوهش: داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی – پیمایشی روش‌های آمار استنباطی در این تحقیق به منظور دقت، سرعت، و اطمینان از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده می‌گردد، و در ضمن در همه محاسبات و آزمون‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه گیری:نتایج این پژوهش نشانگر رابطه آماری مستقیم در بین متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد. متغیرهای مستقل آموزش و مشارکت کارکنان، رعایت قانون و مقررات، اطلاعات فنی کارکنان، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و استفاده مشتریان از محیط‌های اینترنتی و تبلیغاتی، فرهنگ و آگاهی مردم از بیمه، میزان تحصیلات، و متغیر وابسته رضایت مشتریان است.

لینک کمکی