دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر آسيبهاي اجتماعي در خانواده هاي جانبازان متاهل ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر آسيبهاي اجتماعي در خانواده هاي جانبازان متاهل ساري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :25

هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی در خانواده های جانبازان متاهل شهر ساری می باشد روش پژوهش از نوع پیمایشی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 136 نفر از جانبازان متاهل شهرستان ساری از طریق روش نمون هگیری تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش و داده های مربوطه موید این است که آسیب های اجتماعی خانواده در جانبازان با عواملی چون میزان مشارکت اجتماعی پایگاه اجتماعی و اقتصادی جانبازان و پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی در جانبازان رابطه معنادار و معکوس دارد و نوع جانبازی آسی بهای اجتماعی رابطه معنی دار دارد.

لینک کمکی