دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد سيستم هوادهي گسترده در تصفيه فاضلاب بيمارستاني و تعيين ضرايب سينيتيکي آن- مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان قدس سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عملکرد سيستم هوادهي گسترده در تصفيه فاضلاب بيمارستاني و تعيين ضرايب سينيتيکي آن- مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان قدس سنندج :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: مهم­ترین عوامل مؤثر بر کارایی فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب انتخاب مناسب عوامل بیوسینتیکی می‌باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی عملکرد فرایند بیولوژیکی سیستم لجن فعال در تصفیه فاضلاب بیمارستان قدس شهر سنندج و تعیین ضرایب سینیتیکی آن می­باشد. روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی مقطعی بوده که در سال 1390 به مدت 3 ماه به طول انجامید. در این پژوهش از فاضلاب خام، حوض هوادهی، پساب خروجی ثانویه و لجن برگشتی جمعاً 100 نمونه برداشت شد و در هریک از نمونه های مذکور، پارامترهایCOD ، MLSS ، TSS، VSS، دبی فاضلاب ورودی وF/M به طور روزانه و BOD5 بصورت هفته ای 2 بار اندازه­گیری شد. همچنین ضرایب سینیتیکیmaxµ، Kd، Y، Ks و K با استفاده از معادلات مربوطه محاسبه گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین BOD5، COD و TSS در پساب خروجی 9/11±39، 6/23±102 و 30±53 میلیگرم در لیتر حاصل شد و میانگین ضرایب سینتیکی K ،Ks، Y،Kd و maxµ به ترتیب 14/0±39/2، 97/5±7/36، 028/0±188/0، 01/0±04/0 و 017/0±39/0 بدست آمد. نتیجه‌گیری: به طور کلی کارایی سیستم لجن فعال با توجه به هدف اصلی(تعیین ضرایب سینتیکی) نامناسب ارزیابی شد.

لینک کمکی