دانلود فایل های word مقاله تاثير عمل اکولوژي جهت جغرافيايي بر روي رويش گونه زربين (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تاثير عمل اکولوژي جهت جغرافيايي بر روي رويش گونه زربين (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: به منظور بررسی رویش گونه زربین در جهات مختلف (شمال­غرب، غرب، شمال­شرق و جنوب­غرب) یک توده خالص دست کاشت در منطقه عباس آباد بهشهر در نظر گرفته ­شد. روش­کار: با استفاده از شبکه آماربرداری 75 ×100 متر و با روش تصادفی- سیستماتیک، 50 قطعه نمونه 2 آر (200 متر مربع) در جهات مختلف جغرافیایی پیاده­ گردید. در هر قطعه نمونه، قطر تمامی درختان و ارتفاع چهار اصله درخت اندازه­گیری شد. محاسبات لازم و آنالیز­های آماری در نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفت. یافته­ها و نتایج: نتایج نشان داد که بین دامنه­ها با جهات جغرافیایی مختلف از لحاظ رویش، تفاوت­های معنی­داری وجود دارد، بطوری که بالاترین رویش قطری در جهت غرب (53/0 سانتی­متر) و کمترین مقدار آن در جهت شــمال­شرق (479/0سانتی­متر) مشاهده گردید. هم­چنین بیشترین رویش ارتفاعی در جهات غرب و جنوب­غرب (53/0 متر) و کمترین مقدار آن در جهت شمال­­غربی بوده (49/0 متر) و از لحاظ متوسط رویش سطح مقطع، بالاترین رویش در جهت غرب (87/0 متر مربع در هکتار) و کمترین آن در جهت شمال­غرب (76/0 متر مربع در هکتار) مشاهده شد. رویش متوسط حجم نیز بر حسب سن، به­ترتیب در جهت­های غرب (4 سیلو درهکتار) و شمال­شرقی (6/3 سیلو در هکتار) دارای بیشترین و کمترین مقادیر بوده­اند.

لینک کمکی