دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير مقادير مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهري بر pH خاک و جذب عناصر ريزمغذي در ذرت علوفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير مقادير مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهري بر pH خاک و جذب عناصر ريزمغذي در ذرت علوفه اي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

گوگرد و مواد آلی نقش قابل توجهی در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ها، به خصوص خاک های آهکی دارند؛ این پژوهش، بر آن شد تا با انتخاب نسبت های مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهری، نسبت اختلاط بهینه و نیز میزان جذب عناصر ریز مغذی در ذرت علوفه ای را با افزودن این مواد به خاک تعیین نماید. در این تحقیق، از طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار و با دو فاکتور M و T - که به ترتیب مقدار کل کود کمپوست و گوگرد اضافه شده به گیاه و نسبت گوگرد به کمپوست در کود مصرفی بود- استفاده شد. فاکتور M در چهار مقدار صفر، 5/0، 1 و 2 % وزن خاک هر گلدان و برای فاکتور T چهار نسبت گوگرد به کمپوست 1:1، 1:2، 1:3 و 1:4 در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تمام تیمارها (واحدهای آزمایشی) در سطح یک درصد سبب کاهش معنی دار pH نسبت به شاهد شدند. تیمار T2M4 ( با 2 % گوگرد به کمپوست و با نسبت 1:2) بیشترین کاهش pH خاک را داشت. میزان غلظت و روی جذب شده توسط گیاه نیز در اغلب تیمارها، با تفاوت معنی داری در سطح 5 % نسبت به شاهد مشاهده شد. غلظت و میزان آهن جذب شده توسط گیاه نسبت به شاهد افزایش نشان داد ولی از لحاظ آماری در سطح 5 %، معنی دار نبود.

لینک کمکی