دانلود فایل های word مقاله بررسي غلظت آرسنيک، روي، کروم و منگنز در منابع آب زير‌زميني دشت رزن و تهيه نقشه پهنه‌بندي عناصر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي غلظت آرسنيک، روي، کروم و منگنز در منابع آب زير‌زميني دشت رزن و تهيه نقشه پهنه‌بندي عناصر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

ایران در کمربند خشک و نیمه­خشک جهان قرار گرفته و 90% آب­ شیرین مورد نیاز در کشور از منابع آب­ زیر­زمینی تأمین می­شود. با توجه به افزایش روزافزون آلودگی و کاهش کیفیت منابع آب­ زیرزمینی در اثر فعالیت­های کشاورزی، صنعتی و توسعه­ی شهری، در این پژوهش نسبت به بررسی غلظت عناصر آرسنیک، روی، کروم و منگنز در منابع آب زیر­زمینی دشت رزن و تهیه نقشه پهنه­بندی در طی فصول بهار و تابستان 1391 اقدام شد. بدین منظور به طور تصادفی از 20 حلقه چاه در سطح دشت، نمونه برداری و پارامترهای pHو دما در محل اندازه­گیری شد. غلظت عناصر در نمونه­ها بعد از طی مراحل آماده سازی آزمایشگاهی توسط دستگاه نشر اتمی قرائت شد. میانگین غلظت عناصر آرسنیک، روی، کروم و منگنز نمونه­ها در فصل بهار به ترتیب برابر با 69/0±86/5، 42/3±28/30، 005/0±044/0 و 40/0±69/3؛ و در تابستان 68/0±83/6، 11/3±50/34، 006/0±046/0 و 51/0±50/4 قسمت در میلیارد بود. نتایج مقایسه میانگین غلظت عناصر مورد مطالعه با استاندارد WHO بیانگر آن است که میانگین غلظت عناصر کم تر از استاندارد می باشد. نتایج مقایسه تغییرات میانگین غلظت عناصر بین دو فصل، بیانگر فقدان اختلاف معنی دار است (05/0<P). همچنین نتایج تعیین همبستگی بین pH و دمای آب با میانگین غلظت تجمع یافته عناصر در نمونه ها بیانگر عدم همبستگی بین پارامترها با غلظت تجمع یافته عناصر است. گرچه در حال حاضر منابع آب زیرزمینی دشت رزن در معرض آلودگی بیش از حد مجاز به فلزات سنگین نیست، اما استفاده بی­رویه و بلندمدت از نهاده­های کشاورزی و همچنین استقرار صنایع آلاینده می­تواند ضمن تهدید منابع آب­ زیرزمینی این منطقه، تبعات غیر قابل جبرانی را نیز به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی