دانلود فایل های word مقاله بررسي غلظت سموم کشاورزي ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي غلظت سموم کشاورزي ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :12

سموم ارگانوکلره به علت خاصیت سرطان زایی، اثر سمیت تاخیری و تاثیر این سموم بر سیستم عصبی ماهیان و همین طورانسان، دارای اهمیت زیادی هستند. در این پروژه، غلظت سموم ارگانوکلره شامل لیندان، هپتاکلر، آلدرین، دیلدرین و ددت) در رسوباتسواحل جنوبی دریای خزر در ایستگاه های آستارا، هشتپر، بندر انزلی، کیاشهر، رامسر، چالوس، نور، فریدون کنار، خزرآباد ساری و بندرترکمن اندازه گیری شد. پس از نمونه برداری از ایستگاه های یادشده، نمونه ها استخراج، جداسازی و تغلیظ گردیدند و سپس توسطدستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور الکترون کپچر مورد آنالیز قرار گرفتند. در نمونه های رسوبات، سم هپتاکلر با میانگین غلظت0> میلی گرم در کیلوگرم وزن تر کمترین / 0/493 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بیشترین غلظت و سم آلدرین با میانگین غلظت 001غلظت را داشته است. ترتیب این سموم در رسوبات بر اساس میانگین غلظت به این صورت است: آلدرین< لیندان< دیلدرین< ددت<هپتاکلر.

لینک کمکی