دانلود فایل های word مقاله بررسي پارامترهاي کمي وکيفي فاضلاب هاي بيمارستاني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي پارامترهاي کمي وکيفي فاضلاب هاي بيمارستاني شهر تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :25

زمینه هدف: از بین انواع فاضلاب، فاضلاب های بیمارستانی از نقطه نظر اهمیت بهداشتی نسبت به سایر فاضلاب ها به دلیل وجود ارگانیسم های بیماری زا و سایر عوامل خطرناک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد. از آن جا که آمار دقیقی از کمیت و کیفیت این فاضلاب ها در دست نیست، بنابراین در این تحقیق بررسی کمیت و کیفیت فاضلاب های بیمارستانی در بیمارستان های منتخب شهرتهران مد نظر بوده است. روش کار: در این مطالعه 14 بیمارستان که در بین آن ها بیمارستان های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی نیز وجود داشت به عنوان جامعه پژوهشی تحقیق انتخاب گردید. از هر بیمارستان منتخب دو سری نمونه برداری به شکل لحظه ای و مرکب از فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده بیمارستانی انجام و پارامترهای کیفی اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5) ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) ، کل مواد معلق(TSS) و محلول(TDS) ، هدایت الکتریکی(EC) و pH سنجیده شد و همزمان دبی فاضلاب (کمیت) نیز اندازه گیری گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین BOD5 ،COD ،TSS ، TDS،pH وEC در نمونه برداری مرکب فاضلاب تصفیه شده به ترتیب 42، 66، 54، 768، 1/7، 768 میلی گرم در لیتر و در نمونه برداری مرکب فاضلاب خام 320، 507 380، 743، 97/6، 561 میلی گرم درلیتر بوده است. حداقل و حداکثر BOD5 در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده 25 و 68 و برای فاضلاب خام با 281 و 379 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. حداقل و حداکثر COD در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده برابر 37 و 113 و برای فاضلاب خام 419 و 687 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. حداقل و حداکثر TSS در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده 28 و 82 و برای فاضلاب خام 300 و 1309 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. حداقل و حداکثر TDS در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده 626 و 857 و برای فاضلاب خام 469 و 695 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. حداقل و حداکثر pH در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده 5/6 و 8/7 و برای فاضلاب خام 9/5 و 8/7 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. حداقل و حداکثر EC در نمونه برداری مرکب برای فاضلاب تصفیه شده 398 و 1483 و برای فاضلاب خام 481 و 928 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. از طرفی میانگین دبی فاضلاب بیمارستانی برای بیمارستان های کوچک تا 400 تخت خوابی به میزان 1300 لیتر در روز به ازای هر تخت و برای بیمارستان های بزرگ تا 1000 تخت خوابی به میزان 750 لیتر در روز به ازای هر تخت محاسبه گردید.

لینک کمکی