دانلود فایل های word مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي ذرات معلق بزرگتر از 10 ميکرومتردر استان کردستان، غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي ذرات معلق بزرگتر از 10 ميکرومتردر استان کردستان، غرب ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: در سالهای اخیر انتشار ریزگردها در هوای مناطق غرب، جنوب غرب و مرکزی ایران از روندی روبهرشد برخوردار بوده است. ذرات معلق با اندازه بزرگ‌تر از 10 میکرومتر حضور گستردهتر و پایاتری نسبت به ذرات کوچک‌تر در مناطق مواجه با پدیده ریزگردها دارند و از این‌رو به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت محیط زیست بشمار می‌روند. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی این ذرات در نیمه غربی کشور انجام پذیرفت. روش بررسی: اندازهگیری میزان بارش ذرات معلق در واحد سطح از فروردین ماه لغایت اسفند ماه 1389 بهمدت یک سال بهروش سنجش انباشت در محوطه دانشگاه کردستان در شهر سنندج واقع در غرب ایران انجام پذیرفت. همچنین مقادیر محلول فلزات قلیایی و قلیایی خاکی Na، K، Ca و Mg و مقادیر کل فلزات سنگین Fe و Mn با استفاده از روش جذب اتمی و در کنار آن فراوانی و نوع کانیهای تشکیل دهنده این ذرات با استفاده از آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) در نمونههای جمع آوری شده مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که فروردینماه با 71/19 و بهمن ماه با 38/1 گرم در مترمربع در ماه به ترتیب بیشترین و کمترین بارش ذرات مذکور در طول یکسال را به خود اختصاص دادند. همچنین میانگین مقادیر محلول Na، K، Ca و Mg باریده توسط این ذرات به ترتیب معادل 45/12، 74/5 ، 85/65 و 13/2 میلیگرم درمترمربع در ماه و میانگین مقادیر کل Fe و Mn به ترتیب معادل 12/11 و 42/0 میلیگرم در مترمربع در ماه اندازه گیری شدند. مطالعه نمونهها با استفاده از تفرق اشعه ایکس نیز نشانداد که در این ذرات کانیهای کوارتز و کلسیت دارای حضور چشمگیری بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که ترکیبات موجود در این ذرات میتواند تاکیدی برمنشا خاکزاد برای این ذرات معلق در غرب ایران باشد.

لینک کمکی