دانلود فایل های word مقاله کمپوست‌سازي همزمان پسماند شهري و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگيري از دست رفتن نيتروژن توده کمپوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کمپوست‌سازي همزمان پسماند شهري و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگيري از دست رفتن نيتروژن توده کمپوست :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

در شهر زاهدان روزانه حدود 800 کیلوگرم خاک اره تولید شده در کارگاه‌های چوب‌بری، استفاده‌ای نداشته و دور ریخته می‌شود. هدف از مطالعه حاضر استفاده مجدد از این پسماند‌های سودمند جهت بهینه‌سازی نسبت کربن به نیتروژن (C/N)، جلوگیری از خروج نیتروژن از توده و بررسی اثر خاک اره بر محتوای رطوبت توده‌هاست. 4 توده زباله تهیه و یک توده به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به سه توده دیگر میزان 16، 32 و 70 درصد خاک اره افزوده شد. هفته‌ای یک بار از توده‌ها نمونه‌برداری به عمل آمد و نسبت C/N، میزان رطوبت، کربن و نیتروژن آن‌ها سنجیده شد. میزان کاهش رطوبت در تیمار شاهد 33 و در تیمار‌های 16، 32 و 70 به ترتیب 15، 15 و 10 بوده است. با افزودن خاک اره میزان از دست رفتن رطوبت توده‌ها کاهش یافت که این مسئله در مناطق گرم و خشک که با کمبود آب مواجه هستند، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. میزان بهینه نسبت C/N در تیمار 16% مشاهده شد و از دست رفتن نیتروژن با افزودن خاک اره کاهش یافت. میزان کاهش نیتروژن در تیمار شاهد، 16، 32 و 70 به ترتیب 30، 7، 7 و 15 بوده است. حداکثر میزان نیتروژن در توده رسیده نیز در تیمار 16% مشاهده گردید. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت خاک اره می‌تواند سبب حفظ رطوبت و نیتروژن توده‌های کمپوست گردد و نسبت نامطلوب و پایین C/N اولیه را بهبود بخشد. تیمار 16% اثر مناسب‌تری را بر روی فرایند و کیفیت کمپوست نسبت به سایر تیمار‌های مورد آزمایش نشان داد.

لینک کمکی