دانلود فایل های word مقاله بررسي اثر حکمراني خوب بر محيط زيست درکشورهاي با درآمد متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي اثر حکمراني خوب بر محيط زيست درکشورهاي با درآمد متوسط :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: در سال های اخیر حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل اثرگذاربرمتغیر های محیط زیستی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی وسیاسی قرارگرفته است .این پژوهش با هدف بررسی متغیرهای موثر برمحیط زیست کشورهای با درآمد متوسط صورت گرفته است. روش بررسی: دراین پژوهش ابتدا به روش داده های ترکیبی(پانل)اثرحکمرانی خوب برانتشار گاز های CO2 (که به عنوان شاخص کیفیت محیط زیستی درنظر گرفته شده) درکشورهای با درآمد متوسط بین سال های 2000-2011 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ­ها: نتایج تخمین نشان می دهد که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهدبر میزان انتشار گازهای CO2 که معرف وضعیت محیط زیست هستند موثرند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر این مطلب می باشد که 1 درصد بهبود در شاخص وزنی حکمرانی خوب 03/0 درصد انتشار گاز دی اکسیدکربن را کاهش می دهد.

لینک کمکی