دانلود فایل های word مقاله جذب بيولوژيکي فلز Cu(II) توسط قارچ غيـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپيوسته و بستر ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله جذب بيولوژيکي فلز Cu(II) توسط قارچ غيـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپيوسته و بستر ثابت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف :وجود فلزات سنگین در منابع آبی بیش ترین مشکلات را برای سلامتی انسانها و محیط زیست ایجاد می کند. استفاده از جذب سطحی توسط میکروارگانیسم ها از جمله روش هایی است که مزایای زیادی دارد و برای این منظور میکروارگانیسم هایی نظیر قارچ ها، باکتریها و جلبکها مورد استفاده قرار میگیرند. مواد و روش ها: در این مطالعه از توده سلولی قارچ غیر زنده پنی سیلیوم کاممبرتی ((Penicillium camemberti به عنوان جاذب برای حذف مس (II) از محلول های آبی استفاده شده است. آزمایشات در سیستم ناپیوسته و ستون با بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. برای جذب بیولوژیکی یون مس پارامترهای دما،pH،مقدار جاذب و زمان تماس بهینه گردید. در بررسی سینتیکی جذب یون فلز مس به وسیله قارچ غیر زنده از مدل های Lagergren, intraparticle diffusion استفاده شده است. یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که جذب بیولوژیکی یون مس به وسیله قارچ از معادله درجه دوم پیروی میکند، زیرا در حالت درجه دوم مقادیر qcal به مقادیر qexp نزدیک تر است و نیز مقادیر 97/0< R2 میباشد. مطالعات سیستمپیوسته جاذب را به صورت گرانول درآورده و اثر ارتفاع ستون پرشده و دبی محلول بررسی شـد. در ضمن گروه های عاملی مـوجـود در روی تـوده سلـولی پنی سیلیوم کاممبرتی با گرفتن طیف IR مشخص گردید. بحث و نتیجه گیری: مکانیسم جذب یون فلز سنگین توسط قارچ غیر زنده از طریق جذب سطحی بر روی دیواره سلولی بوده، ماکزیمم درصد جذب بیولوژیکی در 5/5pH= حدود 52/86% می باشد.

لینک کمکی