دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان حذف دترجنت و موادآلي از فاضلاب هاي بيمارستاني به روش SBR پيشرفته(مطالعه موردي يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان حذف دترجنت و موادآلي از فاضلاب هاي بيمارستاني به روش SBR پيشرفته(مطالعه موردي يزد) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

مقدمه: برای تصفیه فاضلاب روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی زیادی وجود دارد که یکی ازآن ها فرایند لجن فعال است. مهم ترین اهداف تصفیه فاضلاب شامل :کنترل آلودگی محیط زیست، حفظ زیبایی محیط زیست وکنترل بیماری های عفونی می باشد. بین فاضلاب های مختلف تولیدی در یک جامعه،فاضلاب های بیمارستانی به علت دارابودن انواع بسیاری از میکروارگانیسم های بیماری زا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی ازترکیبات موجود در فاضلاب های بیمارستانی دترجنت ها هستند که در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به عنوان یک آلاینده مطرح می باشند. این تحقیق با هدف بررسی میزان حذف دترجنت و مواد آلی ازفاضلاب های بیمارستانی به روش SBR پیشرفته انجام گرفت، تا بتوان پارامترهای طراحی و پتانسیل فرآیند SBR پیشرفته را برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های بیمارستانی ارایه نمود. روش کار: این تحقیق از نوع مطالعات تجربی – کاربردی است. ابتدا پایلوت سیستم پیشرفته طراحی گردید که طی یک دوره چهارماهه انجام گرفت.جهت آنالیز شیمیایی تعداد 20 نمونه فاضلاب از ورودی وخروجی پایلوت مورد آزمایش گرفته شد و پارامترهای BOD,COD,MLSS,MLVSS,SVI و دترجنت طبق روش های پیشنهادی استاندارد متد اندازه گیری شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که درصد حذف BOD , COD , و دتــرجنت به تــرتیب 95.54 % و92.97% و 84.995% می باشد و میانگین میزان MLSS،mg/l65/4327 ، MLVSS mg/L 05/3172 و SVI ml/g 97/113 به دست آمد.متوسط میزان F/M محاسبه شده در این سیستم kg BOD/kgmlss.d 0865/ بود. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از روش SBR پیشرفته،می توان گفت این فرایند تصفیه قابلیت انعطاف پذیری بالایی در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی داشته و قادر به حذف BOD,COD ودترجنت ها بوده وهمواره استانداردهـای خروجـی را برآورده می کند. همچنین کاهش حجم لجن تثبیت شده وکاهش رشد باکتری های رشته ای از مزایای آن است که این مزایا سبب استفاده از این سیستم در تصفیه فاضلاب های صنعتی شده است و با سایر روش های تصفیه فاضلاب رقابت می کند و به عنوان یک روش مقرون به صرفه اقتصادی عمل می نماید .

لینک کمکی