دانلود فایل های word مقاله پايش زيستي فلزات سنگين با استفاده از گياه ني (Phragmites australis) در تالاب هشيلان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله پايش زيستي فلزات سنگين با استفاده از گياه ني (Phragmites australis) در تالاب هشيلان کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: از مهم­ترین روش­های بررسی فلزات سنگین، استفاده از گونه­های ماکروفیت بعنوان پایشگر­های زیستی می باشد که به­عنوان شاخصی مناسب جهت بیان کیفیت محیط زیست مورد استفاده قرار می­گیرند. در پژوهش حاضر به­ منظور بررسی وضعیت آلودگی تالاب هشیلان کرمانشاه و تأثیر گونه­ غالب گیاهی Phragmites australis در منطقه­، غلظت فلزات سنگین Cu, P­b, Zn در اندام­های زیرزمینی و هوایی گیاه نی و رسوبات سطحی تالاب، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: آماده­سازی نمونه­ها با ا­سید نیتریک، پر کلریک و پراکسید اکسیژن آن جام گرفت و غلظت عناصر مورد مطالعه با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. یافته‌ها : نتایج حاصل نشان داد، غلظت فلزات مس، سرب و روی در رسوبا­ت به ترتیب 23/17،47/6 و21/24 میکروگرم بر گرم می باشد. همچنین میانگین غلظت فلز مس در اندام­های زیرزمینی و­هوایی گیاه نی 738/2و190/2، فلز سرب143/15و02/13و برای فلزروی 11/6 و37/6 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد که بیشترین تجمع فلزات در اندام­های زیرزمینی گیاه بود. بالا بودن مقدار شاخص انتقال برای فلز روی بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه است. بحث و نتیجه گیری: در همین راستا بین غلظت فلزروی در اندام­های زیرزمینی واندام­های هوایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا احتمال می­رود اندام زیرزمینی گیاه نی، پایشگری مناسب برای آلودگی ناشی از عنصر روی در رسوبا­ت منطقه باشد.

لینک کمکی