دانلود فایل های word مقاله تأثير غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محيط آبي توسط جاذب پوسته شلتوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محيط آبي توسط جاذب پوسته شلتوک :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات زمان تعادل و راندمان جذب در غلظت های انجام گردید.برای این کار از جاذب پوسته شلتوک برای جذب سرب استفاده گردید. آزمایش های جذب سینتیک برای تعیین زمان تعادل در غلظت های مختلف سرب انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت های مختلف با افزایش زمان تماس، مقدار سرب جذب شده در واحد وزن جاذب افزایش می یابد و فرایند جذب در غلظت های 1، 10، 20، 50، 100، 200 و 500 میلی گرم بر لیتر به ترتیب در مدت زمان های 60، 90، 105، 120، 90، 75 و 60 دقیقه به تعادل می رسد. با کاهش غلظت محلول از 500 به 1 میلی گرم بر لیتر، راندمان جذب افزایش یافت به طوری که حداکثر راندمان جــذب در غلظت 1 میلی گرم بر لیتر (برابر 98%) به دست آمد. داده های آزمایش با استفاده از دو مدل سینتیک هو و همکاران (1996) و لاگرگرن (1898) برازش داده شدند، نتایج نشان داد که جذب یون های سرب روی پوسته شلتوک از مدل هو و همکاران پیروی می کند. نتـایج حاصـــل از آزمایش های جذب ایزوترم با مدل های لانگمویر و فروندلیچ مطابقت داده شدند. نتایج نشان داد که مــــدل فروندلیچ داده هــا را بهتر توصیف می نماید.

لینک کمکی