دانلود فایل های word مقاله تعيين کارايي و سازوکار حذف مواد رنگزاي Acid Orange 7 (AO7) و Reactive Black 5 (RB5) با استفاده از پودر آهن از محيط هاي آبي: مطالعه سنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين کارايي و سازوکار حذف مواد رنگزاي Acid Orange 7 (AO7) و Reactive Black 5 (RB5) با استفاده از پودر آهن از محيط هاي آبي: مطالعه سنتيک :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

فاضلاب های صنایع نساجی و رنگرزی به دلیل دارا بودن انواع آلاینده های آلی و غیر آلی، یکی از عمده ترین منابع آلاینده محیط زیست به شمار می روند. تا کنون روش های مختلفی از قبیل انعقاد و لخته سازی، ازن زنی، فرآیند فنتون و سایر روش ها برای تصفیه این نوع از فاضلاب ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از پودر آهن به عنوان یک ماده ارزان قیمت و موثر که به آسانی در دسترس بوده و مورد استفاده قرار می گیرد، جهت حذف دو نوع ماده رنگزای AO7 و RB5 در سیستم ناپیوسته استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی شامل pH (3،5،7،9 و11)، زمان تماس (15، 30، 45، 60، 75، 90، 105، 120 دقیقه)، میزان پودر آهن (5/0، 1، 5/1 و g/L 2) و غلظت اولیه رنگ (25، 50، 75 و mg/L 100) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مطالعات سنتیک با استفاده از نمودار های معادله های سنتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و شبه درجه اول اصلاح شده مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس و میزان پودر آهن نسبت مستقیم و با افزایش pH نسبت معکوس دارد. افزایش غلظت اولیه رنگ باعث افزایش کارایی حذف رنگ AO7 گردیده، درحالی که در خصوص رنگ RB5، باعث کاهش کارایی حذف رنگ شد. همچنین تطبیق نتایج حاصل از آزمایشات بر روی معادلات سنتیک نشان داد که سنتیک حذف رنگ AO7 (9798/0r2>) و رنگ RB5 (9776/0r2>) از معادله شبه درجه اول پیروی می کند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از آزمایش ها، استفاده از پودر آهن به عنوان یک ماده ارزان قیمت و موثر در جهت حذف مواد رنگزا از فاضلاب های صنایع نساجی و رنگرزی پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی