دانلود فایل های word مقاله جذب زيستي سرب توسط باکتري هاي جداشده از پساب هاي صنايع پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله جذب زيستي سرب توسط باکتري هاي جداشده از پساب هاي صنايع پتروشيمي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

جذب زیستی جایگزین مناسبی برای روش های فیزیکی و شیمیایی مرسوم برای حذف فلزات سمی از آب های زیرزمینی و پساب ها است. در این تحقیق، 99 سویه باکتری از 3 نمونه پساب از یکی از صنایع پتروشیمی ایران جداسازی شد. بررسی توان این جدایه ها برای تحمل سرب با استفاده از محیط کشت PYT agar حاوی غلظت های مختلف از 4 تا 15 میلی مول از Pb(NO3)2 انجام گرفت. جدایه های KAH1، KAH2 و KAH3 قادر به تحمل به ترتیب 15، 5/6 و 5/6 میلی مول نیترات سرب بودند. این سویه های با تحمل بالا برگزیده شده و توانایی جذب زیستی سرب آن ها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی بررسی شد. بیشترین توان در سویه KAH1 دیده شد و این سویه بعد از 48 و 96 ساعت به ترتیب غلظت سرب را از mg/l80 به 2/48 و 4/44 mg/l کاهش داد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که جذب سرب تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله pH، غلظت اولیه محلول سرب و زمان تماس است. بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی سویه و مقایسه آن با صفات سویه های معتبر، این سویه به طور موقت درجنسsp. strain KAH1 Bacillus قرارداده شد. حداکثر ظرفیت جذب زیستی سرب جدایه KAH1 برابر با mg/g 25/48(67/97%) در pH 4، با غلظت mg/l 150 در زمان تعادل 4 ساعت بوده است.

لینک کمکی