دانلود فایل های word مقاله تلفيق ارزيابي چند معياره فضايي فازي با تحليل فرايند شبکه‌اي فازي براي مکان‌يابي پارک‌هاي شهري(‌مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تلفيق ارزيابي چند معياره فضايي فازي با تحليل فرايند شبکه‌اي فازي براي مکان‌يابي پارک‌هاي شهري(‌مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران ) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

زمینه و هدف: اهمیت فضای سبز شهری در حیات و پایداری شهرها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن­ها در سیستم شهری انکارناپذیر است، به همین علت، وجود کاربری فضای سبز در شهرها و توزیع مناسب آن­ها یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت- شهری تلقی می­شود. هدف کلی از پژوهش حاضر، بدست آوردن و تعیین میزان اهمیت عوامل تاثیرگذار در مکان­یابی پارک و فضای سبز شهری و نیز مکان­یابی مناسب پارک و فضای سبز در منطقه مورد مطالعه می­باشد. روش بررسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است که ابتدا با استفاده از روش کتابخانه­ای و مرور نوشته­های تخصصی و رویکرد دلفی شاخص­های موثر در مکان­یابی پارک و فضای سبز استخراج شد. سپس مقایسات زوجی در FANP با کمک متخصصان مربوطه برای تعیین اهمیت و وزن شاخص­ها صورت­گرفت. در ادامه لایه­های اطلاعاتی بدست آمده در محیط Idrisi استانداری سازی و به صورت فازی تهیه شدند. در نهایت نقشه­های فازی تهیه شده با در نظر گرفتن وزن آن­ها در محیط GIS رویهم گذاری شدند تا مکان­های بهینه جهت احداث پارک و فضای سبز شهری در منطقه 8 شهرداری تهران مشخص شود. یافته ها: در این تحقیق برای تعیین مکان­­یابی پارک و فضای سبز در منطقه 8 شهرداری تهران از معیارهای فاصله از مراکز مطلوب، فاصله از مراکز نامطلوب، کاربری، تراکم جمعیت و دسترسی استفاده شد. نقشه­های مربوط به هر یک از لایه­ها در محیطIdrisi استانداری سازی و به صورت فازی تهیه شد در ادامه برای وزن­دهی و تلفیق لایه­ها از فرایند تحلیل شبکه فازی (FANP) و GIS استفاده شد. نتیجه گیری: نقشه­های نهایی به پنج روشgumma ، And ،Or،Sum و Productتهیه شد. در نهایت در این پژوهش عملگر جمع به عنوان عملگر مناسب برای مکان­یابی پارک وفضای سبز منطقه 8 شهرداری تهران شناخته شده و به پنچ طبقه، زمین­های با تناسب خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقه­بندی شد.

لینک کمکی