دانلود فایل های word مقاله عوامل موثر بر کارآئي پارک شهري ( با تاکيد بر عملکرد و سرزندگي آن) نمونه مورد مطالعه: پارک ائللرباغي شهر اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله عوامل موثر بر کارآئي پارک شهري ( با تاکيد بر عملکرد و سرزندگي آن) نمونه مورد مطالعه: پارک ائللرباغي شهر اروميه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: انجام فعالیت­های گزینشی (انتخابی) و اجتماعی توسط شهروندان، نیازمند فضای عمومی مطلوب در شهر است. پارک شهری به عنوان یکی از فضاهای دارای قابلیت برای تحقق این فعالیت­ها باید مورد توجه متخصصان و مدیران شهری قرار گیرد. هدف این مقاله، دسته­بندی عوامل مهم کارآیی پارک شهری ضمن بررسی دقیق­تر ارتباط شاخص­های عملکرد و سرزندگی در پارک یاد شده است. روش­ تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی– کاربردی است. مبانی نظری تحقیق با روش کتابخانه­ای و تحلیل نظرات استفاده کنندگان پارک ائللرباغی شهر ارومیه نیز به واسطه تدوین پرسشنامه و روش تحلیل عاملی صورت گرفت. بدین منظور از ابزارهای نرم افزاری Ecxel و Spss استفاده شد. همچنین فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی Kendall’s tau_ b و Spearman’s rho مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: با پردازشپرسش­نامه­ها در نرم­افزار spss با استفاده از تحلیل عاملی و بارگذاری متغیرها به روش varimax شاخص­های مطلوبیت و کارآیی پارک شهری در چهار عامل مورد دسته­بندی قرار گرفت و ارتباط دو شاخص عملکرد و سرزندگی در پارک شهری با روش تحلیل همبستگی مورد آزمون واقع شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می­دهد که عوامل موثر بر کارآیی پارک شهری از نظر استفاده کنندگان فضا، عامل­های عملکرد و آسایش، تمیزی و منظر، مدیریت مطلوب و جامعیت کاربران پارک است. همچنین با آزمون فرضیه تحقیق ثابت شد که تنوع عملکردی و افزایش رضایت شهروندان از قابلیت اجرای فعالیت­­های مختلف در پارک شهری موجب ارتقای کیفیت سرزندگی در آن می­شود.

لینک کمکی