دانلود فایل های word مقاله بررسي هماوري و کيفيت تخم در ارتباط با برخي پارامترهاي زيستي در ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردي: مرکز تکثير و پرورش شهيد مطهري ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي هماوري و کيفيت تخم در ارتباط با برخي پارامترهاي زيستي در ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردي: مرکز تکثير و پرورش شهيد مطهري ياسوج) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :12

چکیده به منظور بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی ماهیان مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با سنی بین 7-2 سال و وزنی بین 02/3 – 78/0 کیلوگرم در یک مطالعه موردی در مرکز تکثیر ماهی قزل آلای شهید مطهری یاسوج مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری در طی عملیات تکثیر، در 3 مرحله و در هر مرحله 27 ماهی مولد ماده انجام گرفت. طول و وزن ماهی مولد ماده، وزن کل تخمک به صورت جداگانه و وزن و قطر تخمک ها و تخم ها به صورت نمونه برداری اندازه گیری شده و در فرم های مخصوص یادداشت شد و رابطه بین پارامترهای زیستی (طول ، وزن و سن) و هماوری و کیفیت تخمک و تخم با استفاده از از نرم افزار SPSS ویرایش 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر طبق نتایج این مطالعه رابطه مستقیمی بین سن و طول و وزن مولدین و هماوری مطلق و رابطه معکوس ، بین طول و وزن و هماوری نسبی مشاهده گردید که این روابط در سطح 95% (05/0 > P) معنی دار بود. همچنین رابطه معنی داری بین سن مولد و هماوری نسبی و همچنین سن ، طول و وزن مولدها و اندازه تخمک و تخم مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق با افزایش اندازه (طول و وزن) مولد علیرغم افزایش مقدار کل تخمک تولیدی نسبت بین تخمک تولیدی به وزن مولد ماده کاهش می یابد؛ یعنی متناسب با افزایش اندازه ماهی مقدار تخمک تولیدی افزایش نمی یابد. همچنین میانگین هماوری در هر کیلوگرم وزن ماهی (هماوری نسبی) در گروه های بزرگتر کاهش می یابد. بر اساس مشاهدات حاصل از این مطالعه به نظر می رسد که مولدینی به طول حدود 40 سانتی متر و وزن تقریبی 5/1-1 کیلوگرم مناسب ترین مولدین برای تکثیر می باشند.

لینک کمکی