دانلود فایل های word مقاله شناسايي چالش‌هاي دفع زباله‌‌هاي خانگي از ديدگاه سرپرستان خانوار روستايي(مطالعه موردي: روستاي سراب قلعه شاهين شهرستان سرپل ذهاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسايي چالش‌هاي دفع زباله‌‌هاي خانگي از ديدگاه سرپرستان خانوار روستايي(مطالعه موردي: روستاي سراب قلعه شاهين شهرستان سرپل ذهاب) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: یکی از ارکان توسعه پایدار توجه به بعد کالبدی و زیست محیطی روستا می­باشد. فعالیت­های انسان و تغر در سبک زندگ و الگوهای مصرفی، منجر به افزاش تولد مواد زاید شده است، از این رو تولد روزافزون زبالـه و چگـونگ دفـع مناسـب آن چالش­های زست محط عمده جوامع انسان مباشـد، لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش­ها و موانع دفع زباله­­های خانگی از دیدگاه سرپرستان خانوار روستایی بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار روستای سراب قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب بودند که در این تحقیق به شیوه­ی سرشماری مطالعه شدند(170=N) که از این تعداد 110 نفر پرسش­نامه­ها را تکمیل و برگشت دادند(میزان بازگشت 70/64 درصد). ابزار پژوهش پرسش­نامه بود که روایی محتوایی آن توسط تعدادی از کارشناسان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانش­گاه رازی کرمانشاه مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسش­نامه (آلفای کرونباخ) با انجام پیش آزمون 823/0 به دست آمد. یافته‌ها: بر اساس یافته­ها 7 چالش دفع زباله­های خانگی در روستای مورد مطالعه شناسایی شد که عبارتند از چالش­های ناهماهنگی بین بخشی، آموزشی- اطلاع­رسانی، مالی، اجرایی، فقدان برنامه­ی مدون، اجتماعی و چالش فرهنگی که چالش ناهماهنگی بین بخشی با در برگرفتن مسایلی نظیر نبود مکان مناسب جهت دفع زباله­های خانگی، نبود هماهنگی بین بخشی و مدیریت نامناسب دفع زباله­های خانگی و هم­چنین کاهش توان مدیریتی بخش دولتی به علت پرداختن به امور مختلف به عنوان مهم­ترین چالش در زمینه­ی دفع زباله­های خانگی روستایی شناخته شد.

لینک کمکی