دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تأثيرپذيري فون درشت بي مهرگان بسترزي بوم سازگان رودخانه اي از پساب کارگاه تکثير و پرورش ماهي با کاربرد شاخص‌هاي تنوع آلفا و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي تأثيرپذيري فون درشت بي مهرگان بسترزي بوم سازگان رودخانه اي از پساب کارگاه تکثير و پرورش ماهي با کاربرد شاخص‌هاي تنوع آلفا و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: آثار نامطلوب احتمالی توسعه صنعت آب­زی پروری، لزوم توجه به معیارهای زیست محیطی را آشکار می­سازد. بنابراین این پژوهش با هدف محاسبه شاخص­های تنوع زیستی آلفا برای فون ماکروبنتیک در پاسخ به پساب کارگاه پرورش ماهی قزل­آلا مستقر در رودخانه گاماسیاب در سال 1392 انجام یافت. روش بررسی: نمونه­برداری از 4 ایستگاه در ورودی، خروجی، 500 و هزار متری کارگاه در سه تکرار از کناره­ها و بخش میانی رودخانه توسط سوربر انجام یافت. پس از شناسایی و شمارش نمونه­ها، شاخص­های تنوع زیستی مارگالف، سیمپسون، شانون-واینر، آلفا، کسول، برگر-پارکر، هیل و هم­چنین شاخص EPT/Chir محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در تمام فصول نمونه­برداری، شاخص EPT/Chir در ایستگاه خروجی کاهش یافت. هم­چنین مقادیر شاخص­های تنوع آلفا بیان­گرکاهش شاخص­های آلفا و هیل در بیش­تر موارد و افزایش شاخص مارگالف در ایستگاه خروجی می­باشد. پردازش PCA ارتباط شاخص­های تنوع را با واحدهای نمونه­برداری در فصول و ایستگاه­های مختلف و هم­چنین شاخص EPT/Chir مشخص کرد. بر این اساس همه واحدهای نمونه­برداری در کنار یک شاخص قرار نگرفته و با برخی ارتباط بیشتری دارند. بنابراین نوع اندیکس بر روی مطالعه مؤثر می­باشد. بحث و نتیجه‌گیری: بطور­کلی آنالیز داده­های تنوع زیستی نشان داد که این شاخص­ها در فصول مختلف سال و ایستگاه­های متفاوت نمونه­برداری با تغییر شرایط آب رودخانه با هم­دیگر اختلافات معنی­دار دارند و نتیجه واحدی از سلامت بوم­سازگان را نشان نمی­دهند.

لینک کمکی