دانلود فایل های word مقاله حذف آمونياک از پساب با استفاده از کنسرسيوم باکتري‌هاي بومي جداسازي شده از پساب پتروشيمي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله حذف آمونياک از پساب با استفاده از کنسرسيوم باکتري‌هاي بومي جداسازي شده از پساب پتروشيمي کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: نیتروژن آمونیاکی یکی از مهم ترین آلاینده­های محیط زیستی محسوب می­شود که میزان آن در پساب صنایع پتروشیمی خصوصاً واحدهای تولید کننده آمونیاک و اوره بالا می­باشد. در این مطالعه از روش بیولوژیکی با استفاده از کنسرسیوم باکتری­های بومی جداسازی شده از صنعت پتروشیمی برای حذف آمونیاک و نیترات استفاده شده است. روش بررسی: مطالعه به صورت ناپیوسته انجام شده و اثر غلظت اولیه، pH و زمان ماند مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت اولیه باکتری­های نیتریفایر و دنیتریفایر 108×3CFU/ml در نظر گرفته شده است. میزان غلظت اولیه آمونیاک و نیترات 200-50 میلی گرم بر لیتر و زمان ماند 168-3 ساعت، pH های 5، 6، 7، 8 و 9 مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها: نتایج نشان داد که باکتری­های بومی جداسازی شده از پساب پتروشیمی کرمانشاه با جمعیت میکروبیCFU/ml 108×3 در pH8، قادر به حذف آمونیاک و نیترات با راندمان 5/99 درصد با غلظت اولیه تا 200 میلی گرم بر لیتر با زمان تماس 4 روز برای باکتری­های نیتریفایر و 6 روز برای باکتری­های دنیتریفایر بوده است. بحث و نتیجه­گیری: باکتری­های بومی جداسازی شده توانایی بالایی جهت فرآیندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون داشته­، لذا با استفاده از باکتری­های بومی جداسازی شده می­توان آمونیاک موجود در پساب تولیدی را با راندمان بالا حذف نمود و نیازهای استاندارد محیط زیستی مربوط به تخلیه پساب به محیط را فراهم نمود.

لینک کمکی