دانلود فایل های word مقاله تأثير غلظت بر بازده و زمان تعادل جذب سرب از محيط آبي توسط جاذب پوسته شلتوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير غلظت بر بازده و زمان تعادل جذب سرب از محيط آبي توسط جاذب پوسته شلتوک :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :21

این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات زمان تعادل و بازده جذب در غلظت های مختلف سرب انجام گرفت. برای این کار از جاذب پوسته شلتوک برای جذب سرب استفاده شد. آزمایش های جذب سینتیک برای تعیین زمان تعادل در غلظت های مختلف سرب انجام یافت. نتایج نشان داد که در غلظت های مختلف با افزایش زمان تماس، مقدار سرب جذب شده در واحد وزن جاذب افزایش می یابد و فرایند جذب در غلظت های 1، 10، 20، 50، 100، 200 و 500 میلی گرم بر لیتر به ترتیب در مدت زمان های 60، 90، 105، 120، 90، 75 و 60 دقیقه به تعادل می رسد. با کاهش غلظت محلول از 500 به 1 میلی گرم بر لیتر، بازده جذب افزایش یافت به طوری که حداکثر بازده جذب برابر 98% در غلظت 1 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. داده های آزمایش با استفاده از دو مدل سینتیک Ho and et al (1996) و Lagergren (1898) برازش داده شدند، نتایج نشان داد که جذب یون های سرب روی پوسته شلتوک از مدل Ho and et al پیروی می کند. نتایج حاصل از آزمایش های جذب ایزوترم با مدل های Langmuir و Freundlich مطابقت داده شدند. نتایج نشان داد که مدل Freundlich داده ها را بهتر توصیف می نماید.

لینک کمکی