دانلود فایل های word مقاله اثر مصرف لجن فاضلاب و کلريد کادميوم بر انتقال اين عنصر در خاک و جذب آن به وسيله گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اثر مصرف لجن فاضلاب و کلريد کادميوم بر انتقال اين عنصر در خاک و جذب آن به وسيله گياه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

مصرف لجن فاضلاب با غلظت های بالای فلزات سنگین ، غلظت این عناصر را در خاک، آب های زیرزمینی و زنجیره غذایی افزایش می دهد. در این تحقیق اثر لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر غلظت کادمیوم و انتقال این عنصردر خاک و جذب آن به وسیله گیاه مورد بررسی قرار گرفته است. لجن فاضلاب شهری به میزان 50 تن در هکتار به همراه کلرید کادمیوم با غلظت های صفر، 5/42 و 85 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم بر اساس وزن خشک لجن در قالب یک طرح بلوک تصادفی در سه تکرار مصرف گردید.در مرحله اول گیاه شاهی کشت شد. سی روز پس از کشت از عمق 20 سانتی متری خاک، همچنین از اندام هوایی و ریشه گیاه شاهی نمونه برداری شد . در مرحله دوم گیاه کاهو و اسفناج کشت گردید و 184 روز پس از اعمال تیمارها از اعماق 20 ، 40 ، 60 ، 80 ، 100 و 120 سانتی متری خاک، همچنین ازاندام هوایی و ریشه کاهو و اسفناج نمونه برداری شد.سپس غلظت کادمیوم قابل استخراج با [1] DTPA (DTPA-Cd) و کادمیوم کل درنمونه های خاک و غلظت کادمیوم درنمونه های گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین غلظت DTPA-Cd و غلظت کل کادمیوم در عمق 20 سانتی متری خاک ، 30 و 184 روز پس از اعمال تیمارها همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد(به ترتیب 98/0 R2=و 86/0R2=). افزودن کلرید کادمیوم به خاک منجر به افزایش معنی دار غلظت DTPA-Cd در عمق 20 سانتی متری خاک گردید. مصرف لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر انتقال کادمیوم در خاک اثر معنی داری نداشت. مصرف کلرید کادمیوم سبب افزایش معنی دار غلظت کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاهان گردید. بین غلظت DTPA-Cd و غلظت کادمیوم در ریشه شاهی ، کاهو و اسفناج همبستگی مثبت ومعنی داری ( به ترتیب 98/0 R2=، 89/0 R2= و 76/0 R2=) مشاهده شد. 3-Dietylen Triamine Panta Acetic Acid (DTPA).

لینک کمکی