دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه تراکم جمعيت سليم خرچنگ خوار ( Dromas ardeola) و صدف خوار (Haematopus ostralegus) و تراکم طعمه هاي مورد استفاده در بستر هاي گلي مصب رودخانه زهره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه تراکم جمعيت سليم خرچنگ خوار ( Dromas ardeola) و صدف خوار (Haematopus ostralegus) و تراکم طعمه هاي مورد استفاده در بستر هاي گلي مصب رودخانه زهره :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: روابط بوم شناختی بین طعمه خواران و طعمه آن ها در دو گونه از پرندگان کنار آب زی، شامل سلیم خرچنگ خوار (Dromas ardeola) و صدف خوار(Haematopus ostralegus) از خردادماه تا اسفندماه 1383 در مصب رودخانه زهره واقع در منطقه سجافی هندیجان مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: با استقرار 7 قطعه ترانسکت در منطقه ابتدا تراکم گونه های پرنده مورد نظر در ترانسکت های مختلف محاسبه شده و تراکم اقلام غذایی اصلی مورد استفاده توسط آن ها نیز محاسبه گردید. برای برآورد تراکم و فراوانی این دو گونه از روش پلات دایره ای متغیر(VCP)، در مورد خرچنگ ها از روش فاصله تا نزدیک ترین همسایه و برای صدف های دو کفه ای از روش کوادرات ها بهره گیری شد. داده های به دست آمده با نرم افزار DISTANCE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج حاکی از آن بود که رژیم غذایی اصلی سلیم خرچنگ خوار و صدف خوار در منطقه مورد نظر به ترتیب نوعی خرچنگ ساکن در بسترهای گلیEurycarcinus orientalis و صدف های متعلق به خانواده Cardidae می باشد. جمعیت خرچنگ ها به صورت کپه ای بوده و طعمه خوار مجبور است کپه ای را انتخاب نماید که انرژی دریافتی خود را به حداکثر برساند. بنابراین پراکندگی تراکم سلیم خرچنگ خوار رابطه معنی داری با پراکنش تراکم خرچنگ دارد (R2= 0.875, P<0.005 ) ولی چنین رابطه ای بین صدف خوار و صدف های دوکفه ای مشاهده نگردید(R2= 0.072, P<0.005 ).

لینک کمکی