دانلود فایل های word مقاله بررسي رفتار تصادفي الگوي بارش توسط مدلRDP در حوضه آبريز رودخانه سيمره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رفتار تصادفي الگوي بارش توسط مدلRDP در حوضه آبريز رودخانه سيمره :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف : الگوی بارش از متغیرهای مهم و موثر در شبیه سازی سیلاب محسوب می‌شود. تغییرات شدت بارش در طول مدت آن توسط الگوی بارش تبیین می‌گردد. رفتار تصادفی الگوی بارش ناشی از متغیر تصادفی موثر بر آن است. با توجه به تاثیر الگوی بارش بر سیلاب، جهت تحلیل عدم قطعیت سیلاب نیاز به بررسی رفتار تصادفی متغیرهای موثر بر الگوی بارش و تحلیل عدم قطعیت آن‌ها است. روش بررسی: در این تحقیق با معرفی مدل [1]RDP علاوه بر ارزیابی متغیرهای مؤثر بر الگوی بارش نظیرعمق و مدت بارش، رفتار تصادفی الگوی بارش نیز در حوضه آبریز رودخانه سیمره بررسی‌شده است. نتایج: با بررسی نتایج مشخص گردید که وقایع بارش‌ با مدت و عمق بارش بیشتر، دارای نوسانات شدت بارش کمتری هستند. به عبارت دیگر بارش‌های فوق دارای الگوی یکنواخت هستند. هم چنین بیش از 60 درصد وقایع بارش در حوضه سیمره، از نوع 1و 2 هستد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد؛ با افزایش مدت بارش، نرخ افزایش عمق تجمعی در ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد. هم چنین با افزایش نوع بارش، نرخ افزایش عمق تجمعی افزایش می‌یابد. بارش‌های از نوع بارش 2، عمق بارش کمتر، زمان تداوم بیشتر دارای عدم قطعیت کمتری هستند. 3- Rain Data Processer

لینک کمکی