دانلود فایل های word مقاله بررسي جوامع پلانکتوني و کيفيت آب درتالاب بند علي خان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي جوامع پلانکتوني و کيفيت آب درتالاب بند علي خان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

در این تحقیق جهت بررسی کیفیت آب تالاب بند علی خان،‌ پلانکتون گیاهی و جانوری و متغیرهای BOD5، CODوDO طی سال 1384 و به صورت فصلی اندازه‌گیری شد. سه گروه از پلانکتون‌ گیاهی آب شیرین شامل دیاتومه‌ با 11 جنس، سیانوباکتر با 3 جنس و اوگلنوفیسه با 1 جنس شناسایی شدند. بیشترین فراوانی متعلق به جنس Navicula و کمترین فراوانی متعلق به جنس Euglena بود. همچنین سه گروه از پلانکتون جانوری آب شیرین شامل روتیفرها با یک جنس، مژه‌داران با یک جنس و سخت‌پوستان با دو جنس شناسایی شدند. جنس Vorticella بیشترین فراوانی و جنس Daphnia دارای کمترین فراوانی بود. نتایج نشان داد که غلظت آلاینده‌ها با عبور از مسیر تالاب و رسیدن به بخش انتهایی آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. به‌گونه‌ای که از ابتدا به انتهای تالاب از غلظت BOD5،92%وCOD،94% کاسته شد. از طرفی غلظت اکسیژن محلول در انتهای تالاب 85% نسبت به بخش ابتدایی افزایش داشته است. تراکم پلانکتونی نیز از ابتدای تالاب به سمت انتها افزایش نشان داد.

لینک کمکی