دانلود فایل های word مقاله ارايه سيستم مديريت کمينه سازي ضايعات در صنايع رنگسازي ( مطالعه موردي : کارخانه رنگ آفرين )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارايه سيستم مديريت کمينه سازي ضايعات در صنايع رنگسازي ( مطالعه موردي : کارخانه رنگ آفرين ) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

حجم قابل ملاحظه ضایعات دفعی در صنایع رنگ سازی که عمدتا جزء ضایعات خطرناک طبقه بندی می شود و هزینه بالای تصفیه و دفعصحیح و ایمن آن ها از یک سو و کاهش و کنترل آلودگی های زیست محیطی اعم از آب، هوا و خاک از سوی دیگر سبب شده که کمینهسازی ضایعات در این صنایع به عنوان یک اولویت برتر مطرح گردد. هدف این تحقیق مطالعه موردی سیستم مدیریت کمینه سازیضایعات در یک کارخانه رنگ سازی بوده است. بر این اساس منابع تولید ضایعات در کارخانه، شناسا یی و گزینه های کمینه سازیضایعات همچون کاهش ضایعات در منبع تولید آن ها، بازچرخش، بازیافت واستفاده مجدد از ضایعات پیشنهاد گردید . همچنین میزانضایعات در مصرف مواد اولیه، آب و برق نیز مورد مطالعه قرارگرفت و راهکارهای مدیریتی پیشنهادی در جهت کاهش این گونه ضایع اتارایه گردیده است. ارایه یک فلودیاگرام پیشنهادی برای سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگ سازی مهم ترین دستاوردانجام تحقیق حاضر می باشد. بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام یافته در این تحقیق می توان با به کارگیری گزینه های کمینه سازی0% ، مصرف برق را تا 12 %، مصرف / ضایعات و راهکارهای پیشنهادی، در کارخانه رنگ سازی مورد مطالعه، میزان مصرف مواد اولیه را تا 15آب را تا 15 % و تولید ضایعات را تا 20 % کاهش دادکه معادل صرفه جویی مبلغ صدوپنجاه میلیون ریال سالانه در هزینه های عملیاتی-1 استادگروه تخصصی مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران-2 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران *( مسئول مکاتبات)-3 استادیارگروه تخصصی مدیریت محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران-4 استادیارگروه تخصصی مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانفرایند تولید می باشد.لذا اجرای روش ها و تکنیک های کمینه سازی ضایعات در صنایع، فرایندی مقرون به صرفه است که نتیجه نهاییآن هم به سود محیط زیست می باشد و هم سود صاحبان کارخانه را به همراه دارد

لینک کمکی