دانلود فایل های word مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آن‌ها با استانداردهاي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آن‌ها با استانداردهاي موجود :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

چکیده زمینه و هدف: چاه نیمه­های سیستان تنها منبع تأمین کننده آب شرب زابل و زاهدان بوده و بررسی فاکتورهای کیفیت آب آن­ها به نظر می رسد. هدف این مطالعه برخی از فاکتورهای کیفیت آب چاه نیمه (سولفات، نیترات، منیزیم، آمونیاک، قلیاییت، کلرین و سختی)، مقایسه آن­ها در بین ایستگاه­ها و مقایسه آن­ها با استانداردهای موجود است. روش بررسی: نمونه برداری از 6 ایستگاه و از 19 نقطه در سطح چاه نیمه شماره 1 در شهریور 1389 همراه با اندازه­گیری EC و pH آب انجام شد. فاکتورهای مورد نظر توسط دستگاه فتومتر 8000 اندازه گیری شدند.مقایسات آماری با نرم افزار SPSS و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد. یافته‌ها: غلظت سولفات 106 تا 124میلی­گرم بر لیتر، سختی منیزیم بر حسب کربنات کلسیم 416 تا 600 میلی گرم بر لیتر، غلظت آمونیاک 02/0 تا 10/0 میلی گرم بر لیتر، نیترات بین 52/0 تا 93/0 میلی گرم بر لیتر، قلیاییت 125 تا 215 میلی گرم بر لیتر، سختی 66/182 تا 33/205 میلی گرم بر لیتر کربنات­کلسیم، کلرین بین 05/0 تا 19/0 میلی گرم بر لیتر، کلسیم 67 تا 94 میلی گرم بر لیتر، میزان EC 33/559 تا 604 میکروزیمنس بر سانتی­متر و pH 45/8 تا 79/8 متغیر بود. هیچ یک از فاکتور­های اندازه­گیری شده در بین ایستگاه­های مختلف تفاوت معنی­داری را نشان ندادند. بحث و نتیجه‌گیری: بر این اساس میزان این فاکتورها دارای پراکنش یکسانی بوده و از منابع نقطه ای منشأ نمی گیرند. نتیجه مقایسه مقادیر با استاندارد حاکی از آن بود که میزان سولفات، نیترات، آمونیاک، قلیاییت، کلسیم، کلر، سختی، pH و EC نسبت به استاندارد تعیین شده برای آب آشامیدنی دارای مقدار پایین­تری بودند. در عین حال مقدار منیزیم از حد مطلوب و حد مجاز غلظت بیش­تری داشت. بنابر یافته های موجود فاکتورهای بررسی شده در آب چاه نیمه از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.

لینک کمکی