دانلود فایل های word مقاله شناسايي و تعيين توده زنده ماکروجلبک‏هاي (منطقه‏ بين‏ جزرومدي) در بندربوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسايي و تعيين توده زنده ماکروجلبک‏هاي (منطقه‏ بين‏ جزرومدي) در بندربوشهر :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

زمینه و هدف: توده زنده ماکروجلبک‏ها در2 فصل تابستان و زمستان سال 1389 پس از شناسایی در چهار ایستگاه انتخابی در سه منطقه بالا، میان و پایین جزرومدی منطقه بندر بوشهر در زمان جزر کامل آب بررسی شدند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه بین جزرومدی بندر بوشهر می باشد. روش بررسی: نمونه برداری با کوادرات 5/0 ×5/0 مترمربعی به صورت تصادفی صورت گرفت. در مجموع12گونه ماکروجلبک شناسایی شد، که میانگین وزن تر به ترتیب درتابستان شاخه جلبک‏های قهوه‏ای (6625،258 گرم درمترمربع ) بیش‏ترین وزن تر و شاخه جلبک های سبز (9625،126 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر و در زمستان شاخه جلبک‏های سبز (875،564 گرم در مترمربع) بیش‏ترین وزن تر و شاخه جلبک‏های قرمز( 115.8 گرم درمترمربع ) کم‏ترین وزن تر را داشتند . نتایج: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) مشخص نمود که بیش‏ترین حضور ماکرو جلبک‏ها در منطقه پایین جزر و مدی است. آزمون آماری (Mann- whitny) اختلاف معنی داری را بین زیتوده میان و پایین جزرومدی در دو فصل نشان نداد. نتایج نشان دادند که شش گونه مشترک در هر دو فصل مشاهده گردید که به ترتیب شامل 3گونه جلبک‏های قرمز با نام‏هایmuscoidesAcanthophora - Laurensia papillosa - Gracilaria corticata و 2گونه جلبک های قهوه ای به نام‏هایCystoseira sp. و Padina spو1گونه از جلبک‏های سبز به نام Caulerpa sp می‏باشند. با توجه به میانگین زیتوده (بیومس) محاسبه شده در پایین و میان جزرومدی ایستگاه‏های مورد مطالعه در دو فصل مشخص گردید در کل دو فصل بیش‏ترین میانگین زی‏توده (1،953 گرم درمترمربع) متعلق به Padina sp ایستگاه 3 پایین جزرومدی فصل تابستان و کم‏ترین میانگین زی‏توده (5/0 گرم درمترمربع) متعلق به Champia parvula ایستگاه 2 پایین جزرومدی فصل زمستان می‏باشد.

لینک کمکی