دانلود فایل های word مقاله فراتحليلي از ارزيابي رويکردهاي توسعه گردشگري روستايي با تاکيد بر تحليل عوامل راهبردي(SWOT)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله فراتحليلي از ارزيابي رويکردهاي توسعه گردشگري روستايي با تاکيد بر تحليل عوامل راهبردي(SWOT) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی قلمداد می شود که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی، می تواندزمینه توسعه اقتصادی و زیست محیطی روستایی را در زمینه افزایش درآمد، اشتغال زایی و معیشت پایدار روستایی فراهم کند که بهبودکیفیت زندگی و توزیع متعادل و مناسب خدمات و تسهیلات را درچارچوب توسعه منطقه ای و محلی، به همراه دارد. در این میانقابلیت ها و جاذبه های طبیعی مناطق روستایی ایران، می توانند منابع و در عین حال فرصت هایی در توانمندسازی روستایی به شمارروند. علاوه بر این، نوع رویکرد توسعه گردشگری روستایی (راهبردی، بازساخت کارکردی و راهبردی)، اثرات مثبت و تبعات منفیاجتماعی، اقتصای و زیست محیطی در هنگام مداخله در نواحی روستایی را باعث می شود. در این پژوهش که از رو ش توصیفی و روشفرا تحلیل بهره برده است، تلاش شه تا با بررسی و ارزیابی کیفی رویکردهای گردشگری روستایی، امکان انتخاب بهترین راهکار مداخله درمی تواند ب ا ، (SWOT) نواحی روستایی فراهم شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد راهبردی در رویه تحلیل عوامل راهبردیبرخورداری از نگاه همه جانبه و انعطاف پذیر به متغیرها و مولفه های گردشگری روستایی، بیشینه کارآمدی در حوزه برنامه ریزی، طرحریزی و اجرا در توسعه گردشگری روستایی را فراهم آورد که می بایستی در ساختار فعلی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاستیایران، مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک کمکی